Thông báo niêm yết 15

10 Views   CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 15/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách […]

Thông báo niêm yết 14

9 Views   CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 14/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách […]

Thông báo niêm yết 13

9 Views   CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 13/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách […]

Thông báo niêm yết 11

79 Views                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 11/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố […]

Thông báo niêm yết 08

119 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 08/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 09

46 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 09/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 10

43 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 10/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 07

61 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 07/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, […]

Thông báo niêm yết 01

65 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 01/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, […]

Thông báo niêm yết 11

162 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 11/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải […]