Thông báo niêm yết 11

52 Views                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 11/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố […]

Thông báo niêm yết 08

74 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 08/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 09

32 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 09/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 10

31 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 10/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí […]

Thông báo niêm yết 07

54 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 07/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, […]

Thông báo niêm yết 01

57 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 01/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2024   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, […]

Thông báo niêm yết 11

143 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 11/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải […]

3. Thông báo niêm yết (HĐ.12)

211 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 12/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Đơn vị có tài sản Đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải […]