Category Archives: DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN (TRANG CHỦ)

Thông báo niêm yết 11

125 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 11/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải […]

3. Thông báo niêm yết (HĐ.12)

192 Views CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO Số: 12/Landpro/TB-ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Đơn vị có tài sản Đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải […]