Thông báo niêm yết 14

9 Views
  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 14/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách

Địa chỉ: Số 232A, đường Trần Phú, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

Là quyền sử dụng 4.286,0 m2 đất ở được chia thành 34 lô, tại điểm quy hoạch dân cư số 1, thôn Lý Văn- Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

STT Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

 (đ/Lô đất)

Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền/lô đất
1 L46 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
2 L47 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
3 L48 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
4 L49 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
5 L50 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
6 L51 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
7 L52 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
8 L53 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
9 L54 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
10 L55 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
11 L56 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
12 L57 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
13 L58 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
14 L59 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
15 L60 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
16 L61 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
17 L62 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
18 L63 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
19 L64 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
20 L65 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
21 L66 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
22 L67 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
23 L68 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
24 L69 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
25 L70 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
26 L71 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
27 L72 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
28 L73 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
29 L74 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
30 L75 125,0 8.500.000 1.062.500.000 500.000 212.500.000
31 L76 126,0 8.500.000 1.071.000.000 500.000 214.200.000
32 L77 127,0 8.500.000 1.079.500.000 500.000 215.900.000
33 L78 114,0 8.500.000 969.000.000 500.000 193.800.000
34 L79 169,0 8.500.000 1.436.500.000 500.000 287.300.000
Tổng cộng 4.286,0   36.431.000.000   7.286.200.000

 

+ Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ 8h00’ đến 16h00’, từ ngày 03/06/2024 đến ngày 18/06/2024;

+ Ngày 19/06/2024, bán hồ sơ từ 08h00’ đến 11h30’;

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Từ 8h00’ đến 16h30’ từ ngày 03/06/2024 đến ngày 18/06/2024;

+ Ngày 19/06/2024, tiếp nhận hồ sơ từ 08h00’ đến 14h30’;

3.3. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

+ Từ 8h30’ đến 16h30’ ngày 17/06/2024 và ngày 18/06/2024;

+ Ngày 19/06/2024, khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu từ 08h30’ đến 14h30’;

+ Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND xã An Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

        3.4. Niêm phong hòm phiếu giá.

+ Hòm phiếu được niêm phong lúc 14h31 phút ngày 19/06/2024;

+ Sau khi hòm phiếu được niêm phong sẽ bàn giao cho UBND xã Phú Điền quản lý;

3.5. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

+ Thời gian: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Phú Điền vào lúc 08h30’ ngày 14/06/2024 và ngày 15/06/2024 để đi xem thực tế khu đất đấu giá;

+ Địa điểm xem tài sản: tại điểm quy hoạch dân cư số 1, thôn Lý Văn- Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

  3.6. Nộp tiền đặt trước:

+ Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro từ ngày 19/06/2024 đến 14h00’ ngày 20/06/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 14h00’ ngày 20/06/2024;

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

+ Số tài khoản: 0691000425189

+ Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội.

 3.7. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

+ Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.8. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

+ Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.9. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương từ 07 giờ 30 phút ngày 23/06/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2024 (Chủ nhật)

3.10. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

+ Tại hội trường UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Nam Sách;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Chi cục thuế khu vực Nam Thanh;

– UBND xã Phú Điền

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *