Thông báo niêm yết 10

32 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 10/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí Linh

Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

             Là quyền sử dụng 7.034,5 m2 đất ở, được chia thành 40 lô, gồm 06 Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

STT Vị trí quy hoạch  Giá khởi điểm phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Tiền hồ sơ Tiền đặt trước
TT

Khu đất

Lô đất Diện tích

(m2)

Giá đất (đ/m2) Thành tiền (đồng/lô)
I. Vị trí 1: Điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, có 01 lô đất, tổng diện tích 237,2 m2              
1 1 L07 237,2 10.500.000 2.490.600.000 500.000 498.120.000  
 II. Vị trí 2: Khu dân cư Con Nhạn 2, có 02 lô đất, tổng diện tích 384 m2
2 1 D-28 192,0 4.890.000 938.880.000 500.000 187.776.000  
3 2 D-29 192,0 4.890.000 938.880.000 500.000 187.776.000  
III. Vị trí 3: Khu dân cư mới Vĩnh Đại, có 09 lô đất, tổng diện tích 1.011m2
4 1 NV01-11 170,0 8.950.000 1.521.500.000 500.000 304.300.000  
5 2 LK03-01 126,0 9.840.000 1.239.840.000 500.000 247.968.000  
6 3 LK07-06 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
7 4 LK07-09 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
8 5 LK07-12 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
9 6 LK07-14 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
10 7 LK07-15 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
11 8 LK07-17 102,5 9.350.000 958.375.000 500.000 191.675.000  
12 9 LK07-22 100,0 9.840.000 984.000.000 500.000 196.800.000  
 IV. Vị trí 4: Khu dân cư con nhạn 1, có 23 lô đất, tổng diện tích 4.297 m2
13 1 Lô 12 144,0 5.610.000 807.840.000 500.000 161.568.000  
14 2 Lô 13 126,0 5.610.000 706.860.000 500.000 141.372.000  
15 3 Lô 64 187,0 5.610.000 1.049.070.000 500.000 209.814.000  
16 4 Lô 33 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
17 5 Lô 36 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
18 6 Lô 37 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
19 7 Lô 39 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
20 8 Lô 40 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
21 9 Lô 41 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
22 10 Lô 44 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
23 11 Lô 51 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
24 12 Lô 52 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
25 13 Lô 53 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
26 14 Lô 54 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
27 15 Lô 55 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
28 16 Lô 56 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
29 17 Lô 57 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
30 18 Lô 58 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
31 19 Lô 59 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
32 20 Lô 60 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
33 21 Lô 61 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
34 22 Lô 62 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
35 23 Lô 63 192,0 5.050.000 969.600.000 500.000 193.920.000  
 V. Vị trí 5: Điểm dân cư số 3 Đông Xá, có 04 lô đất, tổng diện tích 800 m2
36 1 Lô 07 200,0 4.560.000 912.000.000 500.000 182.400.000  
37 2 Lô 10 200,0 4.560.000 912.000.000 500.000 182.400.000  
38 3 Lô 11 200,0 4.560.000 912.000.000 500.000 182.400.000  
39 4 Lô 12 200,0 4.560.000 912.000.000 500.000 182.400.000  
VI. Vị trí 6: Điểm dân cư số 1 Đông Xá, có 01 lô đất, tổng diện tích 305,3 m2
40 1 L48 305,3 4.560.000 1.392.168.000 500.000 278.433.600  
Tổng cộng 7.034,5   40.859.888.000   8.171.977.600  

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/04/2024 đến 16h00’ ngày 22/04/2024, tại hội trường UBND Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 08/04/2024 đến ngày 22/04/2024

3.3. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

 + Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h30’ ngày 19/04/2024 và ngày 22/04/2024

  + Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

        3.4. Niêm phong hòm phiếu giá.

        + Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h31’ ngày 22/04/2024;

        + Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong, hòm phiếu sẽ do UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh giữ và quản lý, chìa khóa do phòng Tài chính- Kế hoạch giữ;

3.5. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

 + Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh vào lúc 08h30’ ngày 16/04/2024 và ngày 17/04/2024 để đi xem thực tế khu đất;

        + Địa điểm xem tài sản: Tại các điểm (06 điểm) dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

         3.6. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro từ ngày 22/04/2024 đến 16h00’ ngày 23/04/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 23/04/2024;

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

   + Số tài khoản: 0691000425189

   + Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

 3.7. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

 + Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.8. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

        + Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.9. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ 13 giờ 30 phút ngày 25/04/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 14 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 (Thứ 5);

3.10. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

        + Tại hội trường UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

         + UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

         + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

Nơi nhận:

– UBND thành phố Chí Linh;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Chi cục thuế TP Chí Linh;

– UBND phường Văn Đức

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *